วันที่ 20 - 22 กันยายน 2559 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือจัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา การพัฒนาทักษะวิชาชีพ และการจัดการเรียนแบบสะสมหน่วยกิตเตรียมอาชีวศึกษา ณ โรงแรมดิเอ็ทเพรส จังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพจากลิงค์นี้