เอกสารประกอบการบรรยายตาม  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2559 วันที่ 15 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่

ชื่อเอกสาร  ระบบการประกันคุณภาพอาชีวศึกษาและมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2559 (ประกาศลงวันที่ 16 กันยายน 2556) ดาวน์โหลดที่นี่