เอกสารประกอบการบรรยาย เขียนแผนธุรกิจ ประชุมเชิงปฏิบัติการนิเทศเพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษาในโรงเรียนเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา ทั้งหมด 17 แห่ง ในกลุ่มภาคเหนือ วันที่ 18-19 พ.ค. 61  วิทยากรคือ คุณจิรภัทร จะวะนะ