หน่วยศึกษานิเทศก์ เชิญชวนส่งผลงาน "ผมจะเป็นคนดี" เข้าร่วมประกวดมีสามประเภท  ดังรายละเอียดที่แนบ