เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการนิเทศเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครู  วันที่ 25-27 กันยายน 2561 ณ จังหวัดเชียงใหม่

 

  • พัฒนาครูอาชีวศึกษา
  • การพัฒนาใบช่วยสอน
  • แผนการเรียนรู้
  • ใบงาน
  • รูปแบบแผนการจัดการเรียนรู้
ลิงก์ได้ที่นี่