ประวัติความเป็นมา

กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้ง หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมอาชีวศึกษา เขตการศึกษา 8 จ.เชียงใหม่ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2521 ตั้งอยู่ที่บริเวณสำนักงานศึกษาธิการเขต เขตการศึกษา 8 ถนนห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ และแต่งตั้งให้ นางจันทดา  โหละสุต ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ทำหน้าที่หัวหน้าศึกษานิเทศก์ กรมอาชีวศึกษา เขตการศึกษา 8

พ.ศ. 2522  ย้ายสำนักงานจากสำนักงานศึกษาธิการเขต เขตการศึกษา 8 จ.เชียงใหม่ มาอยู่ในอาคารของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ถนนพระปกเกล้า ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

พ.ศ. 2525  กรมอาชีวศึกษาได้แต่งตั้งนายถาวร  สัพพะเลข ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ทำหน้าที่หัวหน้าศึกษานิเทศก์ กรมอาชีวศึกษา เขตการศึกษา 8 จ.เชียงใหม่         

 

พ.ศ. 2526 กรมอาชีวศึกษาได้แต่งตั้งให้นายถาวร  สัพพะเลข ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ 7เขตการศึกษา 8 ทำหน้าที่หัวหน้าศึกษานิเทศก์ กรมอาชีวศึกษา เขตการศึกษา 8 จ.เชียงใหม่         

พ.ศ. 2527 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งศูนย์นิเทศและฝึกอบรมอาชีวศึกษาภาคเหนือ โดยรวมหน่วยศึกษานิเทศก์ กรมอาชีวศึกษา เขตการศึกษา 7 และเขตการศึกษา 8 เข้าด้วยกัน มีสำนักงานตั้งอยู่ที่วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ถนนเวียงแก้ว ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ และกรมอาชีวศึกษาได้แต่งตั้งให้นายถาวร  สัพพะเลข ศึกษานิเทศก์ 7 กรมอาชีวศึกษา เขตการศึกษา 8 ทำหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์นิเทศและฝึกอบรมอาชีวศึกษาภาคเหนือ         

พ.ศ. 2531 กระทรวงศึกษาธิการได้เปลี่ยนชื่อศูนย์นิเทศและฝึกอบรมอาชีวศึกษาภาคเหนือ เป็นศูนย์นิเทศอาชีวศึกษาภาคเหนือ         

มกราคมพ.ศ. 2538  กรมอาชีวศึกษาได้แต่งตั้งให้นายจุล  ทองเหลือง ศึกษานิเทศก์ 6 ทำหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์นิเทศอาชีวศึกษาภาคเหนือ         

พ.ศ. 2537  ศูนย์นิเทศอาชีวศึกษาภาคเหนือได้รับงบประมาณในปีงบประมาณ 2537 สร้างอาคารสำนักงาน 1 หลัง โดยสร้างในบริเวณของสำนักพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เขตการศึกษา 8 ถนนหัสดิเสวี ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ และได้เปิดใช้เป็นสำนักงานของศูนย์นิเทศอาชีวศึกษาภาคเหนือ ในเดือนพฤศจิกายน 2538         

พฤษภาคม พ.ศ. 2539  กรมอาชีวศึกษาได้แต่งตั้งให้นายยงยุทธ  ไตติลานนท์ ศึกษานิเทศก์ 7 ทำหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์นิเทศอาชีวศึกษาภาคเหนือ         

พ.ศ. 2545  กรมอาชีวศึกษาได้แต่งตั้งให้นายอำนวย  เถาตระกูล ศึกษานิเทศก์ 7 ทำหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ         

พ.ศ. 2546  กรมอาชีวศึกษาได้แต่งตั้งให้นายสุบิน  แพทย์รัตน์ ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ทำหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่

 

พ.ศ.2555 ได้แต่งตั้งให้นายวิทยา  ใจวิถี ศึกษานิเทศก์ ทำหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ  

 

 

ประวัติความเป็นมา

(สำเนา)
ประกาศกรมอาชีวศึกษา
เรื่อง จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาค
..............................................

                ตามที่ กรมอาชีวศึกษาได้จัดระบบบริหารงานของสถานศึกษาในรูปแบบของสถาบันการอาชีวศึกษา แบ่งออกเป็น 5 ภาค 28 สถาบัน โดยมุ่งหวังให้เกิดความ
เข้มแข็งในการจัดการอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน และสนองนโยบายการปฏิรูปการอาชีวศึกษา
                ดังนั้น จึงให้จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาค ขึ้นเป็นหน่วยงานภายในของกรมอาชีวศึกษา โดยมีที่ทำการอยู่ที่ศูนย์นิเทศอาชีวศึกษาภาคนั้นๆ
ดังนี้
                1. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ รับผิดชอบประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1, 2, 3, 4, และ 5
                2. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รับผิดชอบประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1, 2, 3, 4, 5, 6 และ 7
                3. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออก รับผิดชอบประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 1, 2, 3 และสถาบันกรุงเทพมหานคร1,2
                4. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง รับผิดชอบประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง รับผิดชอบประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคกลาง 1, 2, 3, 4, 5 และ 6
                5. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้ รับผิดชอบประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1, 2, 3, 4, และ 5
                ให้ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาค มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
                1. ประสานแผนการผลิตและพัฒนากำลังคม ตามนโยบายและเป้าหมายของคณะกรรมการอาชีวศึกษาแห่งชาติ
                2. ประสานความร่วมมือ และการระดมทรัพยากรในระดับภาคระหว่างสถาบันอาชีวศึกษา และเอกชน สถานประกอบการ ชุมชน เพื่อพัฒนาการจัดการ
อาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ
                3. ส่งเสริม สนับสนุน ประสานการดำเนินงานของสถาบันการอาชีวศึกษาในเขตบริการให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
                4. ส่งเสริม สนับสนุน ติดตาม ประสานการดำเนินงานของสถาบันการอาชีวศึกษาในการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การประเมินคุณภาพ
มาตรฐาน ให้สอดคล้องกับนโยบายระดับชาติและความต้องการของท้องถิ่น
                5. ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย การพัฒนา การประเมินผล การจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ
                6. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงาน เพื่อกระทำการส่งเสริม สนับสนุนความเข้มแข็งทางด้านวิชาการของสถาบันการอาชีวศึกษา และสถานศึกษา
เครือข่ายในเขตการอาชีวศึกษาแต่ละภาค

                ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

                ประกาศ ณ วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2545

นายพยุงศักดิ์ จันทรสุรินทร์
(นายพยุงศักดิ์ จันทรสุรินทร์)
อธิบดีกรมอาชีวศึกษา


 

(สำเนา)
คำสั่งกรมอาชีวศึกษา
ที่ 1837/2546
เรื่อง เปลี่ยนชื่อศูนย์นิเทศอาชีวศึกษาภาคเป็นศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาค
และเปลี่ยนที่ตั้งสำนักงานศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาค
................................

                ตามที่กรมอาชีวศึกษา ได้ประกาศจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคขึ้น ตามประกาศกรมอาชีวศึกษา ลงวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2545
โดยมีสำนักงานอยู่ที่ศูนย์นิเทศอาชีวศึกษาภาค โดยมีหน้าที่จัดทำแผนพัฒนาผลิตกำลังคนในระดับภาค และประสานการจัดการเรียนการสอนระหว่างสถาบัน
การอาชีวศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ส่งเสริม สนับสนุน ประเมินผลการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เป็นศูนย์เครือข่ายที่ให้บริการในการเรียนการสอน
ด้วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) และส่งเสริมการผลิตสื่อ นวตกรรม บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งเป็นศูนย์รับรองสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ วิจัยพัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาในระดับภาค เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การบริหารงานตามโครงสร้างใหม่ให้เกิดประสิทธิภาพและบังเกิด
ผลสัมฤทธิ์ตรงตามที่กำหนดไว้ในร่างพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. .... จึงให้ปรับเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ศูนย์นิเทศอาชีวศึกษาภาคจากเดิม ให้เป็นไปตามบทบาท
หน้าที่ของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาค และให้เปลี่ยนสถานที่ตั้งสำนักงานศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาค ดังนี้

                1. ศูนย์นิเทศอาชีวศึกษาภาคเหนือ เปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ที่ตั้งสำนักงานอยู่ที่ศูนย์นิเทศอาชีวศึกษาภาคเหนือเดิม
จังหวัดเชียงใหม่ รับผิดชอบประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1, 2, 3, 4, 5 และให้โอนบุคลากรที่ปฏิบัติราชการประจำศูนย์นิเทศอาชีวศึกษาภาคเหนือ
ไปปฏิบัติราชการประจำที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ และให้โอน วัสดุ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ งบประมาณ ของศูนย์นิเทศอาชีวศึกษาภาคเหนือ
ไปเป็นของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ

                2. ศูนย์นิเทศอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ตั้งสำนักงานอยู่ที่
ศูนย์นิเทศอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดิม จังหวัดนครราชสีมา รับผิดชอบประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคระวันออกเฉียงเหนือ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
และให้โอนบุคลากรที่ปฏิบัติราชการประจำศูนย์นิเทศอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปปฏิบัติราชการประจำที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ และให้โอน วัสดุ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ งบประมาณ ของศูนย์นิเทศอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไปเป็นของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

                3. ศูนย์นิเทศอาชีวศึกษาภาคตะวันออกและภาคกลางบางส่วน เปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง ที่ตั้งสำนักงานอยู่ที่ศูนย์นิเทศ
อาชีวศึกษาภาคตะวันออกและภาคกลางบางส่วนเดิม จังหวัดลพบุรี รับผิดชอบประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1, 2, 3, 4, 5, 6 และให้โอนบุคลากร
ที่ปฏิบัติราชการประจำศูนย์นิเทศอาชีวศึกษาภาคตะวันออกและภาคกลางบางส่วนไปปฏิบัติราชการประจำที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง และให้โอน
วัสดุ ครุภัณฑ์ อาคาร งบประมาณ ของศูนย์นิเทศอาชีวศึกษาภาคตะวันออกและภาคกลางบางส่วน ไปเป็นของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง

            4. ศูนย์นิเทศอาชีวศึกษาภาคกลาง เปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ที่ตั้งสำนักงานใหม่อยู่ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษา1
กรุงเทพมหานคร รับผิดชอบประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 1, 2, 3 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร1, 2 และให้โอนบุคลากรที่ปฏิบัติ
ราชการประจำศูนย์นิเทศอาชีวศึกษาภาคกลาง ไปปฏิบัติราชการประจำที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออก และให้โอน วัสดุ ครุภัณฑ์ งบประมาณ
ของศูนย์นิเทศอาชีวศึกษาภาคกลาง ไปเป็นของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออก

           5. ศูนย์นิเทศอาชีวศึกษาภาคใต้ เปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้ ที่ตั้งสำนักงานอยู่ที่ศูนย์นิเทศอาชีวศึกษาภาคใต้เดิม จังหวัดสงขลา
รับผิดชอบประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1, 2, 3, 4, 5 และให้โอนบุคากรที่ปฏิบัติราชการประจำศูนย์นิเทศอาชีวศึกษาภาคใต้ ไปปฏิบัติราชการประจำ
ที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้ และให้โอน วัสดุ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ งบประมาณ ของศูนย์นิเทศอาชีวศึกษาภาคใต้ ไปเป็นของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา
อาชีวศึกษาภาคใต้

                ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
                                สั่ง ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2546

นายพยุงศักดิ์ จันทรสุรินทร์
(นายพยุงศักดิ์ จันทรสุรินทร์)
อธิบดีกรมอาชีวศึกษา