พันธกิจศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ

พิมพ์ PDF

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ(Northern Support and Development Vocational Education Center)วิสัยทัศน์ (Vision)

“เป็นหน่วยงานหลักในการนิเทศและพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ”

พันธกิจ (Mission)


๑.    นิเทศกระบวนการจัดการเรียนรู้
๒.    นิเทศกระบวนการวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา
๓.    นิเทศและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
๔.    ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
๕.    ส่งเสริมการวิจัยเพื่อการพัฒนาอาชีวศึกษา