บุคลากร

พิมพ์ PDF

ศึกษานิเทศก์ประจำศูนย์

ดร.สุดสาย  ศรีศักดา
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
เว็บไซต์นางสาวพิมพร  ศะริจันทร์
ศึกษานิเทศก์  ชำนาญการพิเศษ
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
เว็บไซต์


นายมานิต  ช่วยงาน
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ


นางสาวสุรัตน์นารี  ธิลาใจ
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อนนางจารุณี  มณีขัติย์
ศึกษานิเทศก์
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อนบุคลากรทางการศึกษา


นางนฤมล  พรหมจักร์
เจ้าพนักงานธุรการ  ชำนาญงาน
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อนลูกจ้างประจำ


นายอธิป  สิริกุลขจร
พนักงานขับรถยนต์
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


นายวีรพงศ์  จุลศิริ

พนักงานขับรถยนต์
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อนพนักงานประจำสำนักงาน
นายเกียรติศักดิ์  โลห์สุวรรณ
เจ้าหน้าที่ช่วยงานพัสดุ
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


นายอุกฤษฎ์  วัฒนกีบุตร
เจ้าหน้าที่ช่วยงานการเงิน
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


นายวีระ  มูลสถาน
เจ้าหน้าที่ช่วยงานสารบรรณ