บุคลากร

พิมพ์ PDF


ศึกษานิเทศก์ประจำศูนย์

ผอ.วิทยา  ใจวิถี
ศึกษานิเทศก์  ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
เว็บไุุซต์
มีผู้เสนใจยี่ยมชม (810)

นางสาวพิมพร  ศะริจันทร์
ศึกษานิเทศก์  ชำนาญการพิเศษ
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
เว็บไซต์นางสุดสาย  ศรีศักดา
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
เว็บไซต์
นางจารุณี  มณีขัติย์
ศึกษานิเทศก์
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
นางสาวสุรัตน์นารี  ธิลาใจ
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อนนายมานิตย์  ช่วยงาน
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
บุคลากรทางการศึกษา


นางนฤมล  พรหมจักร์
เจ้าพนักงานธุรการ  ชำนาญงาน
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อนนางสาวณัฐภัสสร  คำฟู
เจ้าพนักงานธุรการ
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อนลูกจ้างประจำนายอธิป  สิริกุลขจร
พนักงานขับรถยนต์
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อนนายวีรพงศ์  จุลศิริ
พนักงานขับรถยนต์
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อนพนักงานประจำสำนักงาน
นายเกียรติศักดิ์  โลห์สุวรรณ
เจ้าหน้าที่พัสดุ
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


นายอุกฤษฎ์  วัฒนกีบุตร
เจ้าหน้าที่การเงิน
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน