สถานศึกษาภาคเหนือ

พิมพ์ PDF

สถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ1 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ http://www.cmtc.ac.th
วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง http://www.skptc.ac.th
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ http://www.cmvc.ac.th
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ http://www.cmcat.ac.th
วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ http://www.cmpoly.ac.th
วิทยาลัยการอาชีพฝาง http://www.fve.ac.th
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง http://www.cicec.ac.th
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน http://www.nawamin.ac.th/
วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง http://www.msrvec.net
วิทยาลัยเทคนิคลำพูน http://www.ltc.ac.th

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน http://www.lcat.ac.th
วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง http://%20www.lpps.ac.th

วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง

http://www.banhong.ac.th


สถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ2 วิทยาลัยเทคนิคแพร่ http://www.technicphrae.ac.th
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ http://www.pvc.ac.th
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ http://www.pcat.ac.th
วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ http://www.geocities.com/phraepoly
วิทยาลัยการอาชีพสอง http://www.song.ac.th
วิทยาลัยการอาชีพลอง http://www.lic.ac.th
วิทยาลัยเทคนิคน่าน http://www.technicnan.ac.th
วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน http://www.npc.ac.th
วิทยาลัยการอาชีพปัว http://www.dovepua.com
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา http://www.wiangsa.ac.th/
วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ http://www.uttc.ac.th
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ http://www.uttvc.ac.th
วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ http://www.upc.ac.th

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย

http://www.picc.ac.th


สถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ3 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย http://www.ctc.ac.th
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย http://www.kctc.ac.th
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย http://www.cvc.ac.th
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย http://www.crcat.ac.th
วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย http://www.cric.ac.th
วิทยาลัยการอาชีพเทิง http://www.tice.ac.th
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง http://www.geocities.com/doveveingchai
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา http://www./phayaotc.ac.th
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา http://www.geocities.com/payaoatc
วิทยาลัยอาชีพเชียงคำ http://www.geocities.com/dovechiangcities.com/dovechiang
วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้ http://www.dktcolleg.ac.th
วิทยาลัยเทคนิคลำปาง http://www.lampangtc.ac.th
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

http://61.19.198.67

วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง

http://www.geocities.com/lampangpoly

วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา http://www.kieclp.netfirms.com
วิทยาลัยการอาชีพเถิน

http://www.thoen.ac.th


สถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ4 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย http://www.sukhothaitc.ac.thukhothaitc.ac.th
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย http://www.stvc.ac.th
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย http://www.geocities.com/sukhothaiatc
วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย http://www.suksotsaipc.ac.th

วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย http://www.sicec.cjb.net

วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง http://www.sic.th.gs

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก http://www.kasettak.ac.th

วิทยาลัยสารพัดช่างตาก http://www.takpoly.ac.th

วิทยาลัยการอาชีพแม่สอด http://www.gocities.com/maesod2000

วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก www.bantak.ac.th

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร http://www.kpt.ac.th

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร http://www.kpcat.ac.th

วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร http://www.kpp.ac.th

วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี

http://www./khanu.ac.th


สถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ5 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก http://www.pltc.ac.th

วิทยาลัยเทคนิคสองแคว http://sktc.pltc.ac.th

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก http://www.plvc.ac.th

วิยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก http://www.bpc.ac.th

วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก http://www.plkpoly.ac.th

วิทยาลัยการอาชีพนครไทย http://nkt.pltc.ac.th

วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร http://www.pjtc.ac.th

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร http://www.pjtc.ac.th/%7Epcat

วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร http://www.polyphet.ac.th

วิทยาลัยการอาชีพโพทะเล เป็นวิทยาลัยชุมชน

จังหวัดเพชรบูรณ์ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ http://www.pbntc.ac.th

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ http://www.geocities.com/petchaboonatc

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ http://www.polyphet.ac.th

วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี http://www.geocities.com/wichian100

วิทยาลัยการอาชีพชนแดน http://www.chondaen.ac.th