ผอ.วิทยา  ใจวิถี
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ