ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รถบรรทุก (ดีเซล) งบประมาณ 2563

พิมพ์ PDF

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รถบรรทุก (ดีเซล)  งปประมาณ 814,000 บาท  รายละเอียดดังเอกสารแนบ