ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก

พิมพ์ PDF

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ จะประกวดราคาซ์้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดประกอบด้วย

-ประกาศศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ

-เอกสารประกวดราคซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(เอกสารดังแนบ)