วุฒิบัตรโครงการนิเทศติดตามออนไลน์การจัดการเรียนการสอนด้วยวิธี social distancing (รายสถานศึกษา) กลุ่มที่ 2

พิมพ์ PDF

โครงการนิเทศติดตามออนไลน์การจัดการเรียนการสอนด้วยวิธี social distancing (รายสถานศึกษา) กลุ่มที่ 2

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการนิเทศมีความรู้และทักษะการใช้สื่อดิจิทัลด้วยวิธี Social Distancing F
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการนิเทศนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการใช้สื่อดิจิทัล ด้วยวิธี Social Distancing 

เป้าหมาย
1. ครูที่รับการนิเทศ เป็นครูอาชีวศึกษา สถานศึกษาภาคเหนือ ที่มีอีเมล office 365 Education นามสกุล ovecmail.org ของหน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2. ครูที่เข้ารับการนิเทศประยุกต์ใช้สื่อดิจิทัลในการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธี Social Distancing

กิจกรรม

 • หลักสูตร 1  การใช้งาน Microsoft Teams เบื้องต้น
 • หลักสูตร 2  การบริหารจัดการห้องเรียนด้วย Microsoft Teams


สถานศึกษากลุ่มแรก ที่ร่วมโครงการ

 1. วิทยาลัยการอาชีพลอง
 2. วิทยาลัยการอาชีพชนแดน
 3. วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
 4. วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ
 5. วิทยาลัยการอาชีพเถิน
 6. วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก

วุฒิบัตรครูที่เข้าร่วมโครงการฯ กลุ่มที่ 2

เกียรติบัตรผู้นิเทศกลุ่มที่ 2

 

สถานศึกษากลุ่มที่สอง ที่ร่วมโครงการ

 1. วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย
 2. วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
 3. วิทยาลัยเทคนิคสารภี
 4. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์
 5. วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า
 6. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา
 7. วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร
 8. วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้า