ประกวดสื่อ 2020 ศูนย์ฯ เหนือ

พิมพ์ PDF

โครงการการนำนวัตกรรมสู่การเรียนรู้ด้านอาชีวศึกษา กลุ่มภาคเหนือ ปี 2563 กิจกรรมคือ การนำเสนอผลงานนวัตกรรมฯ ทางด้านการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ มาเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการเรียนการสอน

วัตถุประสงค์

  • เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ครูอาชีวศึกษานำเทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการเรียนการสอน
  • ประกาศเกียรติคุณแก่ครูอาชีวศึกษาที่ได้ร่วมนำเสนอผลงาน ระดับภาค
  • เพื่อส่งเสริมสนับสนุนในการสร้างสรรค์ผลงานวิชาการแก่ครูผู้สอน

อ่านต่อได้ที่นี่