เกียรติบัตร ประชุมชี้แจงฯ สร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินการศูนย์บ่มเพาะ สถาศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน

พิมพ์ PDF

gกียรติบัตร กิจกรรม 2 ประชุมชี้แจง/สร้างความรู้ความเข้าใจและตระหนักเกี่ยวกับการดำเนินงานศูนย์บมเพาะผู้ประกอบ ด้วยระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 5-19 กรกฎาคม 2564 จากโครงการนิเทศติดตามส่งเสริมการดำเนินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในถานศ฿กษาอาชีวศึกษาเอกชน ภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2564 บ่มเพาะ https://bit.ly/3rL2Viw