วุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรม-เกียรติบัตรวิทยากร ประวัติศาสตร์ชาติไทย สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน

พิมพ์ PDF

วุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรม-เกียรติบัตรวิทยากร

อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการจัดการเรียนรู้บูรณาการ
รายวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย โดยใช้สมรรถนะเป็นฐาน

จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ
ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๙ กันยายน ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์
ประกอบด้วย
วิทยากร จำนวน 13 คน
ครู จำนวน 375 คน 33 สถานศึกษา
คณะทำงาน 8 คน

 

ลิงก์วุฒิบัตร