งานนิเทศการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีตามมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีฯ

พิมพ์ PDF

งานนิเทศการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีตามมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 2563  17 ก.พ. -4 ม.ค. 2565 เอกสารสรุป ดังแนบ