Download-Supervisor

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 เกียรติบัตรงานประกวดสื่อฯ ภาคเหนือ 2020 Administrator 133
2 แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นฐานสมรรถนะรายวิชา ปี 2563 Administrator 146
3 ประมวลภาพการนิเทศถอดบทเรียนฯ สถาบัน Administrator 150
4 สรุปผลการนิเทศติดตามการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประจำปีงบประมาณ 2563 Administrator 119
5 ประกาศระดับเหรียญการนำเสนอผลงานการนำนวัตกรรมสู่การเรียนรู้ด้านอาชีวศึกษา 2563 Administrator 118
6 ประมวลภาพบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวะเอกชน 5 ภาค Administrator 142
7 ประกาศรายชื่อ 50 ผลงานในงานนำเสนอนวัตกรรมฯ Administrator 294
8 ประกาศรายชื่อผลงานที่ส่งถึงศูนย์ฯ เหนือ 210 ผลงาน Administrator 276
9 ส่งผลงานสื่อ ได้ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2563 เวลา 12.00 น. pimporn 128
10 ประกวดสื่อ 2020 ศูนย์ฯ เหนือ Administrator 417
11 ข้อคำถาม-คำตอบ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 Administrator 346
12 ผลการนิเทศติดตามการใช้ชุดการเรียนและคู่มือครูวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร Administrator 343
13 ผลการนิเทศติดตามการใช้ชุดการเรียนและคู่มือครูวิชาภาษาไทยเชิงวิชาชีพ Administrator 313
14 ชุดการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร Administrator 750
15 ชุดการเรียนวิชาทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ Administrator 2930
16 คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์บ่มเพาะฯ อาชีวศึกษาเอกชน Administrator 568
17 รายงานผลการดำเนินการนิเทศติดตามการใช้คู่มือสำหรับการจัดการเรียนรู้ active learning pimporn 518
18 รายงานผลการนิเทศการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ pimporn 2626
19 รายงานผลการนิเทศติดตามโครงการคุณธรรมฯ ภาคเหนือ pimporn 473
20 รายงานผลการนิเทศติดตาม PjBL ภาคเหนือ pimporn 527