Download-Supervisor

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นฐานสมรรถนะรายวิชา ปี 2563 Administrator 1
2 ประมวลภาพการนิเทศถอดบทเรียนฯ สถาบัน Administrator 23
3 สรุปผลการนิเทศติดตามการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประจำปีงบประมาณ 2563 Administrator 5
4 ประกาศระดับเหรียญการนำเสนอผลงานการนำนวัตกรรมสู่การเรียนรู้ด้านอาชีวศึกษา 2563 Administrator 4
5 ประมวลภาพบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวะเอกชน 5 ภาค Administrator 22
6 ประกาศรายชื่อ 50 ผลงานในงานนำเสนอนวัตกรรมฯ Administrator 72
7 ประกาศรายชื่อผลงานที่ส่งถึงศูนย์ฯ เหนือ 210 ผลงาน Administrator 133
8 ส่งผลงานสื่อ ได้ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2563 เวลา 12.00 น. pimporn 28
9 ประกวดสื่อ 2020 ศูนย์ฯ เหนือ Administrator 226
10 ข้อคำถาม-คำตอบ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 Administrator 240
11 ผลการนิเทศติดตามการใช้ชุดการเรียนและคู่มือครูวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร Administrator 278
12 ผลการนิเทศติดตามการใช้ชุดการเรียนและคู่มือครูวิชาภาษาไทยเชิงวิชาชีพ Administrator 254
13 ชุดการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร Administrator 658
14 ชุดการเรียนวิชาทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ Administrator 2433
15 คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์บ่มเพาะฯ อาชีวศึกษาเอกชน Administrator 431
16 รายงานผลการดำเนินการนิเทศติดตามการใช้คู่มือสำหรับการจัดการเรียนรู้ active learning pimporn 422
17 รายงานผลการนิเทศการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ pimporn 2547
18 รายงานผลการนิเทศติดตามโครงการคุณธรรมฯ ภาคเหนือ pimporn 398
19 รายงานผลการนิเทศติดตาม PjBL ภาคเหนือ pimporn 449
20 คู่มือการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษาอาชีวศึกษา pimporn 361