Download-Supervisor

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ข้อคำถาม-คำตอบ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 Administrator 170
2 ผลการนิเทศติดตามการใช้ชุดการเรียนและคู่มือครูวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร Administrator 227
3 ผลการนิเทศติดตามการใช้ชุดการเรียนและคู่มือครูวิชาภาษาไทยเชิงวิชาชีพ Administrator 205
4 ชุดการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร Administrator 585
5 ชุดการเรียนวิชาทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ Administrator 1132
6 คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์บ่มเพาะฯ อาชีวศึกษาเอกชน Administrator 328
7 รายงานผลการดำเนินการนิเทศติดตามการใช้คู่มือสำหรับการจัดการเรียนรู้ active learning pimporn 371
8 รายงานผลการนิเทศการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ pimporn 2497
9 รายงานผลการนิเทศติดตามโครงการคุณธรรมฯ ภาคเหนือ pimporn 348
10 รายงานผลการนิเทศติดตาม PjBL ภาคเหนือ pimporn 408
11 คู่มือการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษาอาชีวศึกษา pimporn 328
12 เอกสารประกอบการบรรยาย ผอ.วิทยา 25-27 ก.ย. 61 pimporn 462
13 ประเด็นที่ต้องการให้มีการประเมินผลและติดตามตรวจสอบ pimporn 238
14 เอกสารการเขียนแผนธุรกิจ pimporn 496
15 รายงานผลการนิเทศการขับเคลื่อนโครงการคุณธรรมฯ ภาคเหนือ pimporn 259
16 รายงานการประเมินผลการใช้ชุดการเรียนรู้ฯ วิชาภาษาไทยพื้นฐาน pimporn 212
17 รายงานผลโครงการนิเทศส่งเสริมการนำนวัตกรรมสู่การเรียนรู้ด้านอาชีวศึกษา กลุ่มภาคเหนือ ปี 2560 pimporn 132
18 เอกสารประกอบการบรรยาย อบรมครูผู้ช่วย พนักงานราชการ ครูพิเศษสอน รุ่นที่ 2 pimporn 173
19 เอกสารระบบประกันคุณภาพอาชีวศึกษาและมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2559 pimporn 167
20 ชุดการเรียนรู้ แบบ active learning วิชาภาษาไทยพื้นฐาน pimporn 188