วุฒิบัตรของโครงการนิเทศติดตามออนไลน์การจัดการเรียนการสอนด้วยวิธี social distancing (รายสถานศึกษา) กลุ่มแรก

พิมพ์

โครงการนิเทศติดตามออนไลน์การจัดการเรียนการสอนด้วยวิธี social distancing (รายสถานศึกษา) กลุ่มแรก

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการนิเทศมีความรู้และทักษะการใช้สื่อดิจิทัลด้วยวิธี Social Distancing F
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการนิเทศนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการใช้สื่อดิจิทัล ด้วยวิธี Social Distancing 

เป้าหมาย
1. ครูที่รับการนิเทศ เป็นครูอาชีวศึกษา สถานศึกษาภาคเหนือ ที่มีอีเมล office 365 Education นามสกุล ovecmail.org ของหน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2. ครูที่เข้ารับการนิเทศประยุกต์ใช้สื่อดิจิทัลในการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธี Social Distancing

กิจกรรม


สถานศึกษากลุ่มแรก ที่ร่วมโครงการ

 1. วิทยาลัยการอาชีพลอง
 2. วิทยาลัยการอาชีพชนแดน
 3. วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
 4. วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ
 5. วิทยาลัยการอาชีพเถิน
 6. วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก

วุฒิบัตรครูที่เข้าร่วมโครงการฯ กลุ่มแรก

เกียรติบัตรผู้นิเทศกลุ่มแรก


สถานศึกษากลุ่มที่สอง ที่ร่วมโครงการ

 1. วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย
 2. วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
 3. วิทยาลัยเทคนิคสารภี
 4. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์
 5. วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า
 6. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา
 7. วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร
 8. วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้า