ประมวลภาพบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวะเอกชน 5 ภาค

พิมพ์

ประชุมเชิงปฏิบัติสรุปรายงานผล การดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมการดำนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาเอกชน 5 ภาค 14-16 กันยายน 2563 ณ โรงแรมอโมร่าท่าแพ จ. เชียงใหม่
ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนจากสำนักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน คณะศึกษานิเทศก์ คณะครูที่ดำเนินกิจกรรมศูนย์บ่มเพาะจากภาคต่าง ๆ โดยการประสานงานของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคฯ  คลิกที่ลิงก์นี้